DYNAMO (Tomobe Kinuko)

Author: Tomobe Kinuko
Artist: Tomobe Kinuko
Synopsis: