Girotin Ginza (Girotin)

Author: Girotin
Artist: Girotin
Synopsis: