Kome (Satou Memeko)

Author: Satou Memeko
Artist: Satou Memeko
Synopsis: