Su-mi-tan (Satou Kibi)

Author: Satou Kibi
Artist: Satou Kibi
Synopsis: