BlackDwarf (Hirano Masanori)

Autor: Hirano Masanori
Artista: Hirano Masanori
Sinopsis: