Omchicken, Asatsuki Dou, Fusuma Cafe (Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi)

Autor: Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi
Artista: Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi
Sinopsis: