Kitsune to Budou (Kurona)

Autor: Kurona
Artista: Kurona
Sinopsis: