Chidori Ashi (Mozukuzu)

Autor: Mozukuzu
Artista: Mozukuzu
Sinopsis: