SASUKE no sato (SASUKE)

Autor: SASUKE
Artista: SASUKE
Sinopsis: